تغییر مود
تمامی فعالیت ها پرنده بازی ها مطابق با قوا